Vård och omsorg

Vi vill ha:

  • Ha en effektiv och bra äldreomsorg
  • Vårda de friska sinnena, möjligör att flytta och att åldras med värdighet
  • Valfrihet
  • Trygg och tillgänglig primärvård

Det handlar inte bara om vad som ligger inom det kommunala arbetsområdet utan vi behandlar också primärvården, vårdcentralen. För en fungerande vårdcentral är minst lika viktig som en fungerande skola ur ett kommunalt perspektiv.En icke fungerande vårdcentral är ett vardagsproblem för våra invånare och varje vardagsproblem minskar attraktiviteten för vår kommun. Den politik som vi för inomvård och omsorg kan aldrig bara vara förvaltande, att klara uppdraget kräver en kontinuerlig utveckling

Effektiv och bra äldreomsorg

Den goda vården skapas av de anställda som utför den. Vi måste stimulera den personal som har drivet att ta initiativ att utveckla och påverka vården till det bättre. Den personal som gör skillnad ska också premieras ekonomiskt. Lika viktigt är att personalen vårdas med utvecklingsmöjligheter samt känner delaktighet i planering och organisationen av det dagliga arbetet. All personal ska känna att de utför sitt uppdrag med stöd och engagemang från ledning och chefer. För att vi ska kunna rekrytera bra personal är en viktig förutsättning ar vi har attraktiva bostadsalternativ, bra skolor och förskolor.
Vi har under flertalet år tillfört mer resurser till äldreomsorgen i Askersunds kommun.
Pengarna har inte gått till mer vård utan i stället har personalens vårdtid minskat och mer tid läggs på resor och kringliggande uppgifter än tidigare. Planeringen och ledarskapet är A och O för en fungerande äldreomsorg. Första linjens chefer är nyckelkompetens inom äldreomsorgen och vi måste utbilda och stötta, ge mandat och kräva ansvar av dessa personer.
Vård- och omsorgsjobb är inga enkla jobb. Att jobba med gamla och sjuka kräver personliga kvalifikationer oavsett utbildningsgrad.
Vi får inte fastna i gammal teknik när vi utvecklar vården, idag finns det obegränsade möjligheter att t ex dokumentera genom ”appar” där varje patient kan ha en egen ”app”. Att arbeta med teknikutveckling är inte enkelt i offentlig sektor. Morgondagens lösningar är ibland omoderna i övermorgon. Sunt förnuft är ofta oslagbart i en vårdsituation och ingen vård är möjlig utan den mänskliga handen

Vårda de friska sinnena, flytta och att tillåtas åldras med värdighet

Sverige har under många år bedrivit en äldrepolitik som bygger på att de gamla ska bo kvar hemma. Givetvis är det viktigt att man ska kunna bo kvar där man vill och kan men man kan också fråga sig varför det inte ska vara naturligt att flytta när man är gammal när man flyttar resten av livet? Hemma är där man bor oavsett var det är. Vi måste uppmuntra till flytt när vi fortfarande kan packa själva. Servicehusen fyllde en viktig funktion och den funktionen behöver återskapas. Trygghetsboenden är ett exempel. Vid
nybyggnation av bostäder för äldre finns flera stöd att söka från Boverket. Den möjligheten bör vi som kommun använda oss av och vi bör även uppmuntra privata aktörer att bygga för äldre.
Ensamhet är ett av de största bekymren för många äldre och vi måste försöka planera bort ensamheten i våra samhällen. Det gör vi t ex genom att skapa mötespunkter i våra byar, planera för bostäder och skapa andra platser där man inte längre behöver vara ensam.
Inom äldrevården måste det vara prioriterat att vårda, stimulera och träna de friska sinnena, detta gäller var vi än bor. Utevistelse och bra och god mat är behov som är ovillkorligen måste tillgodoses. Detta kan minska behovet av sömnmedel och annan medicinering. Det är viktigt att de äldre serveras god och varierad mat och ges flera valmöjligheter när mat och dryck serveras.

Kompetensförsörjning – effektivitet och attraktivitet

Vi står inför det faktum att trots ökade behov av vårdpersonal så är det allt färre människor som finner vårdyrket attraktivt. När personalbrist uppstår blir det oerhört viktigt att vi använder våra personella resurser till de saker de är utbildade till. Utbildad vårdpersonal ska i första hand vårda, inte städa. Det är redan nu motiverat att återinföra vårdbiträden som yrkeskategori. Vi måste se optimeringsmöjligheterna inom varje kategori av vårdpersonal. Genom att inspireras av andra branscher kan vi kanske finna de svar vi behöver för att göra vården mer effektiv och vårdyrket mer attraktivt

Valfrihet och LOV

Vi tror på människors kapacitet och vilja att göra egna val och på så sätt själva bestämma över den egna vardagen. Askersund är en liten kommun. Det är inte helt enkelt att införa LOV eftersom vi inte kommer kunna säkerställa att det finns den mängd utförare som bidrar till en god konkurrenssituation. Men det finns delar inom omvårdnaden som redan idag kan utföras av befintliga aktörer i kommunen och det är servicetjänsterna. Att införa valfrihet inom servicetjänster kan ses som ett första steg i en på sikt fullt utvecklad LOV-reform. På så sätt skulle vi som kommun kunna renodla vårt uppdrag till omvårdnad.

God omvårdnad på våra äldreboenden

Inom några år är Askersunds nya äldreboende uppfört intill vårdcentralen i centrala Askersund. Huset kommer ge goda förutsättningar för att vi ska kunna ha en välplanerad och effektiv omsorg på särskilt boende. Men vi får inte glömma att det är människor som utför vården och den som bor på ett särskilt boende är fullständigt beroende av att varje anställd person gör det som krävs för att vardagen på boendet ska vara så bra som möjligt.
Politiskt måste vi ha tydliga och höga kvalitetsmål som kontinuerligt följs upp och utvärderas. Vi måste också lyssna på de anhöriga som besöker sina äldre. Hur tycker de att det luktar, är naglarna rena, är det lugnt eller oroligt? Vi måste bli bra på att titta, lyssna, känna och lukta, blir vi det så är en stor del av en kvalitetsredovisningen gjord. Vi måste alltid säkerställa att vår bild av verkligheten faktiskt stämmer överens med verkligheten.
Det är viktigt att vi inte splittrar familjer på ålderns höst för att vi inte kan erbjuda parboende på våra äldreboenden. Det nya äldreboendet har ett fåtal parlägenheter men vid behov måste vi tillse att det går att tillskapa fler

Trygg och tillgänglig primärvård

Eftersom vi lever allt längre behöver vi inom vården utveckla stöd får de kroniskt sjuka patienterna. Det måste finnas alternativ för de som snabbt behöver få läkarkontakt utan att de behöver åka till Örebro. Den tekniska utvecklingen skapar möjligheter för alternativ i form av vård via nätet. Region Örebro län bör teckna avtal med aktörer som arbetar med vård på distans eller utveckla egna distansvårdsalternativ.
Örebro län är en av de regioner som har längst köer till sjukvården i landet. Regionens problem är Askersunds problem. Köerna har förvärrats under de senaste åren. Kontakt med vårdcentralen ska kunna ske samma dag och läkarbesök inom en vecka.
Tekniska lösningar som t ex dr Watson i kombination med sjuksköterskor på plats eller genom videolänk kan vara en mycket bra lösning för de som behöver stilla sin oro utan att vilja åka till Örebro för konsultation, provtagning och behandling. En sådan verksamhet kan hållas öppen hela dygnet.
Vi måste också skapa förutsättningar för att koppla till oss de läkare som inte vill vara anställda av en region eller ett landsting men som ändå kan tänka sig att arbeta med primärvård på vår vårdcentral. Liksom en frisör kan hyra en stol på en frisersalong, bör även en läkare kunna ”hyra en brits”, d v s teckna avtal med region Örebro län om att under en längre tid arbeta på vårdcentralen och därmed ta ett större ansvar för den dagliga verksamheten än vad en stafettläkare gör idag.
Problemen inom primärvården är till stor del produkten av något man kan kalla ”den offentliga sektor-sjukan”. Vårdbehovet i Askersund ser inte likadant ut som vårdbehovet i Hallsberg eller Kumla, men i stället för att organisera den lokala verksamheten så att de ska lösa de lokala vårdbehoven organiseras länets vårdcentraler för att de ska vara likadana ur ett ovanifrånperspektiv. Vi kommer arbeta för att regionen ska införa mer självbestämmande på vårdcentralerna och ge mandat för varje enhet att på bästa sätt lösa de problem som finns.