Ekonomi

Vi vill:

  • Ha en god och hållbar ekonomi
  • Att kommunen tillåts att växa
  • Tillämpa modigt politiskt ledarskap
  • Ändra vår demografi

God ekonomi är förutsättning för en hållbar kommun


God ekonomi i kommunala termer är oftast att vi ska ha ett överskott som motsvarar 2% av skatter och statsbidrag. Då kan vi finansiera våra löpande investeringar och pensionsåtaganden utan att behöva låna. Om man som kommun står inför stora investering kan det vara motiverat att ytterligare öka kommunens överskott.
Med hållbarhet i det här fallet menas att varje generation betalar för sina egna kostnader. Det betyder att reinvesteringar och löpande kostnader skall finansieras av skatteintäkter. Större strategiska investeringar kan ändå behöva lånefinansieras men då måste utrymme finnas i budgeten för att täcka de ökade kapitalkostnaderna.

God ekonomi kräver modigt politiskt ledarskap

Ekonomin ser ansträngd ut för Askersunds kommun de kommande åren. Vi har dyrare verksamheter än jämförbara kommuner. Vi har också högre skatt. Trots detta är kvaliteten i våra kärnverksamheter inte större än i de jämförbara kommunerna.
Ovanstående kan anses vara ett problem och att rätta till problemet är ett svårt och otacksamt arbete. Ingen älskar den som sanerar ekonomin men alla blir gladare när det är gjort. I Askersunds kommun behöver vi sanera vår ekonomi.

I kommunsektorn generellt sett talas om stora behov av skatteökningar. För vår del kan sägas att vårt behov av skatteökningar redan är tillgodosedda i och med att vi gör av med mer pegar än jämförbara kommuner. Det ökade behovet av samhällstjänster som vi tror kommer kan alltså rymmas inom befintlig ram om nödvändiga effektiviseringar
görs.

God ekonomi underlättas av en större befolkning

Att växa är inte bara av godo. En växande befolkning innebär i sig också nya investeringar i verksamhetslokaler och ett utökat personalbehov. I dagsläget finns det ändå inga hinder för att vi ska kunna växa eftersom tröskeleffekterna i våra tillväxtområden redan har inträffat. Skola, förskola och äldreomsorg rymmer inte längre befintlig verksamhet. En utbyggnad av äldreomsorgen pågår. Därför är det viktigt att vi försöker att växa i de områden som vi ändå behöver bygga ut i. Så att investeringarna
snabbt betalar av sig.

God ekonomi kräver ändrad demografi

Idag är den största åldersgruppen i Askersund de som är 69 år. Denna grupp är ungefär dubbelt så stor som antalet 40-åringar i kommunen och också dubbelt så stor som antalet 15-åringar. Vår demografiska vision är att vi ska sänka vår försörjningskvot, d v s bli större andel invånare i arbetsför ålder.
Ålderssammansättningen i kommunen påverkar alla verksamheter. För att kunna få en något jämnare åldersfördelning än idag så kommer vi behöva attrahera en yngre målgrupp än vad som bor i kommunen idag.