Näringsliv

Vi vill:

  • Utveckla näringslivet i Askersunds kommun
  • Möjliggöra företagsetablering
  • Planera för industri och företagsmark där det är möjligt

Askersunds kommuns största arbetsgivare är Askersunds kommun. Därefter kommer gruvan och pappersbruket. Vi har flertalet små till medelstora arbetsgivare inom tillverkning och förpackningsindustrin. Vi har många service- och turistföretag.

”One door in”

Näringsliv är näringsliv och kommunal verksamhet är skattefinansierad. I arbetet med näringslivsfrågor måste insatserna vara träffsäkra och begränsade till myndighetsutövningen eller till de delar där arbetet med näringslivsfrågor gynnar arbetet med det kommunala kärnuppdraget. Det kommer aldrig vara en knivskarp gräns mellan vad vi bör göra och inte bör göra.
En företagare ska aldrig behöva ta mer än en kontakt med kommunen avseende myndighetsutövning kopplat till företagandet.

Utveckling av näringslivet i Askersunds kommun

Vilken typ av företag saknar vi i Askersund som har betydelse för vår utveckling? Vilka parametrar gör att de företag vi saknar vill etablera sig hos oss. Gör det någon skillnad om de kommer hit och i så fall vilken? Krävs en annan befolkningsprofil för att vi ska kunna få den tillväxt som vi tror vi behöver? En ändring av befolkningsprofilen skulle kunna ge positiva effekter som påverkar både skolan och det övriga samhället.
Vi måste utvärdera om vårt sätt att arbeta med näringslivsfrågor är det sätt vi bäst gör det på. Hur kan vi få näringslivet mer delaktigt i det som vi gör för deras skull? Kan vi ändra arbetsformer?

Relationen mellan kommunal verksamhet och yrkesliv

Demografin har betydelse för hur väl vi lyckas med de kommunala kärnuppdragen.
Arbetsmarknaden har betydelse för vår demografi. Vi har begränsade möjligheter att påverka arbetsmarknaden men i de delar som vi råder över finns möjligheter. Vi kan vara huvudmän för yrkesutbildningar som utbildar den arbetskraft våra företag behöver. Förutsättningar för industrimark, logistik och infrastruktur har betydelse för företags möjligheter att etablera sig och växa.

Starka branscher

Det är viktigt att ta tillvara och spinna vidare på de goda förutsättningar vi redan har.
Exempel är turism, återvinning, förpackning och tillverkning.

Industrimark

Industrimark är en brist i vår kommun. Vi måste planera för industrimark där det är möjligt samtidigt som vi inte bör exploatera industrimark som omöjliggör bostadsexploatering.

Integration

Det är oerhört viktigt att vi lyckas med integration ur ett arbetsmarknadsperspektiv.
Varje individ som är arbetsför ska kunna skapa sig en försörjning eller skaffa sig ett arbete. Genom skatter och regler gör Sverige det inte alltid lätt för en invandrad person att skaffa sig det första arbete i Sverige som sedan ska leda vidare till nästa. Vi måste från Askersunds kommuns sida arbeta för att integrationen ska lyckas. Varje invandrare ska ses som en resurs som ska tillvaratas.